Boeddha 

Siddharta Gautama leefde ongeveer 2500 jaar geleden in India, de streek die nu Nepal heet. Zijn vader was de koning van de stam Shakya en het was de bedoeling dat Siddarta hem zou opvolgen. Hij leefde in weelde, trouwde op jonge leeftijd, kreeg een zoon, Raoul, en kwam nauwelijks met het leven buiten het paleis in aanraking. Voor hem was een gemakkelijk leventje de norm.

Toen hij eens buiten het paleis kwam zag hij armoede, gebrek, ouderdom en dood en hij ging zich vragen stellen over de zin daarvan.

Om antwoorden te vinden vertrok hij uit het rijke wereldje dat hij gewend was en zocht de afzondering en de ascese. Hij ontmoette veel zoekers maar die konden hem geen voor hem bevredigend antwoord geven. Hij zwierf jaren rond, doorstond gebrek en leefde een leven wars van alle luxe en genot.

Maar ook hierdoor vond hij de antwoorden die hij zocht niet. Uiteindelijk is hij in de lotushouding onder een bodhiboom gaan zitten en wilde niet meer opstaan tot hij het antwoord gevonden had. En hij kreeg dat antwoord door zijn verlichting tijdens de nacht onder de bodhiboom.

Vanuit zijn opgedane ervaringen en gewonnen inzichten formuleerde hij zijn leer van de middenweg die hij samenvatte in de 4 edele waarhaden:

- leven is lijden;

- het lijden heeft een begin;

- het lijden heeft een einde;

- er is een weg die leidt naar het opheffen van het lijden.

Het lijden vindt zijn oorsprong in de voortdurende verandering van alles in het bestaan. Niets heeft een eigen, blijvende identiteit en alles gaat voorbij. Daarom is zelfs geluk een vorm van lijden want ook dat gaat voorbij.

Het lijden ontstaat door de drie vergiffen: Onze verlangens

                                                                           onze  aversie

                                                                           onze onwetendheid. 

De mens heeft veel verlangens die hij bevredigen wil en de bevrediging daarvan biedt geluk en het verlies ervan veroorzaakt lijden;   De mens ontmoet veel dingen die hij niet wil en de afwijzing daarvan veroorzaakt lijden;                                                                             De mens is onwetend omtrent het feit dat het leven zich ontrolt in onderlinge afhankelijkheid en wederzijdse beinvloeding en verzet hiertegen veroorzaakt lijden.

Het lijden vindt zijn einde in het inzicht dat men zijn verlangens op moet geven, het leven moet aanvaarden zoals het is en beseffen dat hij het leven met aandacht in het moment moet leven.                                                                                                                                   Het verleden is voorbij, de toekomst is er nog niet; we leven in het nu.

De weg die leidt naar het opheffen van het lijden is de middenweg, de weg naar gelijkmoedigheid. Het staan in de eigen kracht en niet afhankelijk zijn van welke factoren dan ook buiten onszelf. Dit is : onze aangeboren Boeddha-natuur tot expressie brengen.

De weg die leidt tot het opheffen van het lijden is De Weg, de Boeddha-weg, het achtvoudige pad.Het achtvoudige pad:                       1. shila, moreel gedrag; d.i.  einde maken aan kwaad, hebzucht, begeerte door juiste spraak                                                                                                                                                                                                                   juiste handeling                                                                                                                                                                                                             juiste levensonderhoud

  2. samadhi, meditatie; d.i. deugdzaamheid ontwikkelen door                                juiste toewijding                                                                                                                                                                                                           juiste aandacht                                                                                                                                                                                                              juiste concentratie

  3. prajna, wijsheid; alle levende wezens helpen zichzelf te bevrijden door            juiste visie                                                                                                                                                                                                                      juiste intentie          

In plaats van "juist" kan men ook "zuiver" gebruiken. Over wat het zuivere pad precies inhoudt zijn er geen omschrijvingen. We moeten dit in onszalf duidelijk laten worden en de meest  direkte manier om deze weg te gaan is het zitten in Za-zen.                     Het inkeren tot onszelf.

Het gaan van de weg heeft geen doel: het gaan van de weg IS het doel.

 

 

 

 

CORONACRISIS.  Hoe kun je ernaar kijken?

Hoe kijk je naar de coronacrisis en alle crises die onder onze ogen plaatsvinden en die ons eigenlijk niet meer opvallen.                       Iedere dag meer van hetzelfde. De coronacrisis is voor ons allemaal erg ongemakkelijk en we willen zo snel mogelijk weer back to normal. Weer kunnen shoppen, op terras zitten, op vacantie vliegen, kilometers maken, allerlei dingen doen die we "het goede leven" noemen en die de reclamewereld ons dagelijks op alle hoeken en kanten voorschrijft. Armoede, hier en elders in de wereld,  ongelijkheid in kansen en beloning, kinderarbeid, onderwijs en ontwikkeling, ongebreideld kapitalisme, verduurzaming, verwoestijning, energievoorziening, oorlogen, bezetting van landen, politieke verdwazing, machtsmisbruik, corruptie, bewapening, ziekte, onderontwikkeling, sexueel misbruik vooral van kinderen,  racisme, productie van onmogelijke prullaria die nergens toe dienen en rechtstreeks het milieu in gaan, vervuiling van land, lucht en zee, reizen naar mars, watertekort, uitputten van de aarde, ontbossing,  bewapening. onvrijheid van het indidivu, kunstmatige intelligentie, gebrek aan informatie, overdaad aan spullen, kortzichtigheid en eigenbelang,  werkeloosheid, zinloosheid,  eenzaamheid, depressie, burnout, vluchtelingen en ontheemden over de hele wereld, geweld achter de eigen voordeur, verveling, onbenulligheid, oppervlakkigheid, angst en onrust in eigen lichaam, vul  maar aan , het is te veel om op te noemen.

Kijk eens naar dit alles.. Kijk eens hoe de wereld nu draait, de industrie en de bewapening, de sportwereld, de economie, de entertainmentindustrie,  kinderen kunnen niet naar school en papa en mama moeten allebei werken.

Kijk er eens rustig naar aan de hand van het achtvoudige pad en kijk welke antwoorden er naar je toe komen.

 

 

 

DE VIER GELOFTEN VAN DE BODHISATTVA.

Hoe talrijk de levende wezens ook zijn, ik beloof ze allen te helpen zichzelf te helpen;

Hoe talrijk de wensen en verlangens ook zijn, ik beloof ze te bedaren;

Hoe talrijk de leringen ook zijn, ik beloof ze te bestuderen;

Hoe volmaakt de Boeddhaweg ook is, ik beloof hem te begaan.

 

 

DE PRECEPTEN VOOR HET BEGAAN VAN DE WEG.

 

Anderen niet bekritiseren en beoordelen;

Jezelf niet beter voordoen en anderen afkraken;

Niet vrekkig zijn, maar anderen genereus helpen;

Je niet ergeren en boos zijn;

Niet lasteren en anderen dat ook niet toestaan;

Niet doden (in breedste zin des woords) en ook anderen dit niet laten doen;

Niet nemen wat niet gegeven is;

Geen sexualiteit zonder liefde en geen perversiteit;

Niet liegen en bedriegen;

Jezelf en anderen  niet bedwelmen.

 

PARAMITA.

De vervolmakingen die het vlot vormen waarmee de Bodhisattva de overkant bereikt. Het oversteken van de oceaan tussen              Samsara en Nirvana. Het leven leiden van het bestaan in de materie hetwelk lijden is en het komen tot ontwaken waar alle lijden is  opgeheven. Als we nirvana bereiken zien we dat er niets te bereiken valt, het lijden een illusie is en onze Boeddhanatuur onze normale geestestoestand.

Er zijn 6 paramita's:    GEVEN;     vrijgevig in het leven staan om de ander te helpen   

                                       INZET;      alles wat we doen met ons hele hart doen en iedere handeling afmaken

                                       GEDULD;   luisteren naar de manier waarop het leven zich ontrolt

                                       DOORZETTINGSVERMOGEN;  steeds opnieuw beginnen

                                       MEDITATIE; zazen beoefenen en al ons handelen in aandacht doen

                                       WIJSHEID;  niet hechten